Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. Matras Plaza is aangesloten bij Webwinkelkeur. Dat betekent dat deze online verkoopvoorwaarden van Matras Plaza in overeenstemming zijn met de algemene voorwaarden van Webwinkelkeur, en dat Matras Plaza zich aan de algemene voorwaarden van Webwinkelkeur houdt.

Matras Plaza: gevestigd te Aalten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 53291514 handelend onder de naam: Matras Plaza.

Website: de website van Matras Plaza, te raadplegen via www.matrasplaza.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Matras Plaza en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Matras Plaza en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Matras Plaza zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Matras Plaza slechts bindend, indien en voor zover deze door Matras Plaza uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is

2.1. Alle op de Website en in andere van Matras Plaza afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2. Er worden geen aparte verzendkosten gerekend.

2.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Matras Plaza kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Matras Plaza afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

2.4. Matras Plaza kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Matras Plaza en het voldoen aan de daarbij door Matras Plaza gestelde voorwaarden.

3.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Matras Plaza onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Matras Plaza het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

3.4. Matras Plaza kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Matras Plaza op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

4.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

4.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

4.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Matras Plaza is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.

4.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Matras Plaza daarvan in kennis te stellen, zodat Matras Plaza gepaste maatregelen kan nemen.

5.1. Zodra de bestelling door Matras Plaza is ontvangen, stuurt Matras Plaza de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

5.2. Matras Plaza is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

5.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

5.4. Indien Matras Plaza de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

5.5. Matras Plaza raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

5.7. Matras Plaza is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

6.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

6.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Matras Plaza binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

6.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

6.4. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Matras Plaza een raming van deze kosten. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

6.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

6.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

6.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Matras Plaza, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Matras Plaza kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Matras Plaza bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:
Bodendijk 13 B
7121 GH, Aalten

6.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Matras Plaza de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Matras Plaza aanbiedt het product zelf af te halen, mag Matras Plaza wachten met terugbetalen tot Matras Plaza het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

6.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

6.10. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant; dit zijn alle Matras Plaza matrassen, topdekmatrassen, splittopdekmatrassen, complete bedden, voetborden met tv lift, hoofdborden, deze producten worden aan de hand van de Klant zijn specificaties gemaakt.
  • Producten die zijn gebruikt, hierdoor zal er een waardevermindering worden berekent
  • Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • Zakelijke opdrachten en transacties.

7.1. Klant dient betalingen aan Matras Plaza volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Matras Plaza is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

7.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Matras Plaza is gewezen op de te late betaling en Matras Plaza de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Matras Plaza gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Matras Plaza kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Matras Plaza een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

8.2. Matras Plaza staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Matras Plaza er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Matras Plaza daarvan in kennis te stellen.

8.4. Indien Matras Plaza de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

9.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Matras Plaza, dan kan hij bij Matras Plaza telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

9.2. Matras Plaza geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Matras Plaza binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

9.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

10.1. Matras Plaza verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Deze is hier te vinden: https://www.matrasplaza.nl/service/privacy-beleid/

11.1 Matras Plaza biedt voor alle (top)matrassen 100 dagen omruilgarantie. Indien het matras bij de Klant niet aan de verwachting voldoet, kan de Klant het matras binnen 100 dagen omruilen tegen een ander type kern.

11.2 Nadat het matras of topper is geleverd, zal de Klant het matras of topper 30 nachten de tijd geven zodat de Klant aan het nieuwe matras of topper kan wennen. Het kan daarom zijn dat de Klant in deze periode nog niet zo goed slaapt als de Klant verwacht had. Dat is een heel normaal proces, de Klant heeft namelijk de tijd nodig om te wennen aan het nieuwe slaapcomfort. Is het na deze 30 nachten nog steeds het geval? Dan kan de klant het aan Matras Plaza laten weten, Dit kan de Klant doen om zijn klacht aan te geven via het contactformulier of om telefonisch contact op te nemen via 085 004 32 45 op werkdagen tussen 09:00 en 18:00. Dan kan de klant namelijk de kern van het matras of topper omruilen voor een die beter bij de behoefte past van de Klant.

11.3 Tijdens de 100 dagen omruilgarantie mag de Klant gewoon op het matras of topper slapen. Omdat de Klant de tijd nodig heeft om te wennen aan het nieuwe slaapcomfort vraagt Matras Plaza de Klant dit 30 nachten te doen.

11.4 Matras Plaza omruilgarantie geldt voor alle matrassen en toppers die bij Matras Plaza zijn gekocht. De omruilgarantie geldt alleen niet voor Matras Plaza outlet- en showroommodellen, klachten met betrekking tot maatvoering, beschadigde of bevuilde producten, of met de vermelding op de factuur `geen omruilgarantie`.

11.5 Voor het omruilen van de klant zijn matras of topper kern vraagt Matras Plaza een bijdrage van € 139,00 voor administratieve handelingen, deze kosten zijn excl. verzendkosten van het nieuwe matras of topper kern.

11.6 De Klant heeft ten eerste 30 nachten de tijd nodig om te wennen aan het nieuwe matras of topper, naar deze 30 nachten tot maximaal 100 dagen na factuur/leveringsdatum kan de Klant aanspraak maken op zijn omruilgarantie. De Klant kan hiervoor contact met Matras Plaza opnemen om het matras eenmalig om te ruilen voor een die beter bij de Klant zijn wensen aansluit. Dit kan de Klant doen om zijn klacht aan te geven via het contactformulier of om telefonisch contact op te nemen via 085 004 32 45 op werkdagen tussen 09:00 en 18:00. 

11.7 De Klant moet er ook rekening mee houden dat Matras Plaza zelf voor de Klant op zoek zal gaan om een passende topperkern of matraskern uit te zoeken die aan de Klant zijn wensen voldoet. Matras Plaza zal dan een aantal type matraskernen of topperkernen aan de klant verstreken waaruit de Klant een keuze kan maken. Wanneer de Klant dan kiest voor een matraskern of topperkern met hogere verkoopprijs, dan dient de Klant dit prijsverschil bij te betalen, en wanneer de Klant een voordelige kiest dit gebeurt met gesloten beurs.

11.8 Nadat Matras Plaza weet welke nieuwe matraskern of topperkern de Klant graag wilt ontvangen kan Matras Plaza de omruilgarantie in werking zetten. Daarna dient de Klant zelf zorg te dragen dat het om te ruilen matraskern of topperkern retour komt bij Matras Plaza. Mogelijk kan er gebruik gemaakt worden van de transportmogelijkheden van Matras Plaza, maar alleen in overleg met Matras Plaza en tegen het door Matras Plaza vastgestelde tarief.

11.9 De Klant is zelf verantwoordelijk voor een goede verpakking en bescherming bij het retourtransport (Matras Plaza adviseren de Klant daarom de originele verpakking te bewaren).

12.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Matras Plaza gevestigd is.

12.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

12.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Matras Plaza
Bodendijk 13 B

7121 GH, Aalten
telefoon: 085 004 32 45
e-mail: info@matrasplaza.nl
KvK-nummer: 53291514
btw-nummer: NL001794304B91